Cookies on this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Accept all cookies' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. If you click 'Reject all non-essential cookies' only necessary cookies providing core functionality such as security, network management, and accessibility will be enabled. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

Probleemstelling Het leren van de witte stof anatomie van de humane hersenen is lastig omdat het complexe 3D netwerk van witte stof banen door de hele hersenen verspeid is in zowel de oppervlakkige als de diepe lagen van de hersenen. Door de recente ontwikkelingen in de neuroimaging met technieken zoals diffusion weighted imaging (DWI) en tractography kunnen witte stof banen worden gemeten en gevisualiseerd. Dit is van groot belang voor o.a. neuroscience en neurochirurgie. Door deze ontwikkeling is onderwijs over de 3D witte stof anatomie zeer relevant. De standaard methode in het leren van de witte stof anatomie is ontoereikend. Het doel is om leerzame en duurzame preparaten te maken van de anatomie van de witte stof banen van de humane hersenen door een combinatie van witte stof dissectie en plastinatie voor medisch onderwijs. Methode Gefixeerde humane hersenen uit gebalsemde stoffelijke overschotten zijn geprepareerd volgende de methode van Klingler. Na fixatie worden de hersenen hierbij 2x snel ingevroren. Het proces van vriezen en ontdooien vormt ijskristallen tussen de zenuwbanen van de witte stof waardoor het compacte weefsel van de witte stof losser wordt en dissectie makkelijker. Dissectie van de witte stof gebeurd met verschillende soorten spatels. Verschillende preparaten worden gemaakt om oppervlakkige en diepe witte stof structuren zichtbaar te maken. De preparaten worden vervolgend geplastineerd. Het eerste geplastineerde brein is gebruikt in een cursus van de master “Cognitive Neuro Sscience”. Resultaten Het product is een reeks breinen waarbij de witte stof anatomie 3D bestudeerd kan worden. Deze witte stof preparaten zijn veel minder kwetsbaar dan de klassieke formaline preparaten en kunnen makkelijk vervoerd worden. De eerste ervaring in het gebruik van geplastineerde witte stof breinen in een educatieve cursus is positief. Conclusie, implicaties voor de praktijk Het is mogelijk om leerzame en duurzame preparaten te maken van de anatomie van de witte stof banen van de humane hersenen door een combinatie van witte stof dissectie en plastinatie voor medisch onderwijs. Deze preparaten kunnen gebruikt worden bij het leren van de ingewikkelde 3D anatomie van de hersenen en bij het interpreteren van MRI beelden gemaakt met moderne imagingtechnieken zoals DWI –tractography. Dit is van belang voor opleidingen in neuroscience, neuroimaging en medische opleidingen bv neurochirurgen.

Type

Conference paper

Publication Date

2012

Addresses

Maastricht, The Netherlands